CSS

Mëso si të stilosh dhe të organizosh HTML me CSS.


Hyrje

Leksioni hyrës ku flas për historinë dhe përdorimin e CSS.

Lidhja me HTML

Në këtë leksion do flas se si mund të përdorni gjuhën e CSS në një dokument HTML-je.

Sintaksa

Në këtë video ju tregoj për sintaksën e CSS.