Formatimi dhe Hapësirat Boshe

Leksion ku do shohim efektin e hapësirave boshe në shkrimin e një kodi të lexueshëm.