Hello World

Printimi i shkrimit "Hello World" në ekranin e kompjuterit.