Byte, Short dhe Int

Leksion mbi tre tipe të dhënash për vlera numerike.