Informatikë/Programim/Python

Input

Leksione për marrjen dhe përpunimin e të dhënave nga përdoruesi i programit.