Lidhja me HTML

Në këtë leksion do flas se si mund të përdorni gjuhën e CSS në një dokument HTML-je.