Llojet e Listave

Video ku ju flas për tre llojet e listave në HTML: listat e renditura, listat e parenditura, dhe listat përshkruese.