Ciklet while dhe for

Leksion ku do shohim përsëritjen e kodit me ciklet while, do...while, dhe for.