Operatorët Logjik

Leksion ku do shohim operatorët logjik || (ose), && (dhe), dhe ! (jo).