Vendosja e Thyesave në Boshtin Numerik

Leksion ku marrim disa thyesa dhe gjejmë bashkë pozicionin e tyre në boshtin numerik.