Vendosja në Boshtin Numerik

Leksion ku do shohim si të përcaktojmë vendndodhjen e numrave të përzier në boshtin numerik.