Njohja me KESHPMZ

Në këtë video do ju njoh me radhën e saktë të veprimeve në një shprehje aritmetikore.