Dokumentat në HTML


Si është prapashtesa e një dokumenti në HTML?

Dokumenta në HTML mund të shkruajmë me një editor shkrimi si Notepad.

Cili editor shkrimi u përdor në leksion për krijimin e një dokumenti në HTML?