Elementet Shtesë në HTML


Si është sintaksa e komenteve në HTML?


Nëse duam të identifikojmë një grup elementesh, atëherë përdorim cilësinë:


Për çfarë përdoret elementi <div></div> në një dokument në HTML?


Nëse duam të stilojmë vetëm disa fjalë brenda një paragrafi, atëherë e selektojmë me etiketat <span></span>.


Cila sintaksë vendos një dritare të një faqeje tjetër brenda faqes tonë?


Elementet <meta /> vendosen brenda etiketave <body></body> të dokumentit.