Elementet Shtesë në HTML


Si është sintaksa e komenteve në HTML?

Nëse duam të identifikojmë një grup elementesh, atëherë përdorim cilësinë:

Për çfarë përdoret elementi <div></div> në një dokument në HTML?

Nëse duam të stilojmë vetëm disa fjalë brenda një paragrafi, atëherë e selektojmë me etiketat <span></span>.

Cila sintaksë vendos një dritare të një faqeje tjetër brenda faqes tonë?

Elementet <meta /> vendosen brenda etiketave <body></body> të dokumentit.