Krjimi i Tabelave në HTML


Cili element krijon një rresht brenda tabelës?


Cili element krijon një qelizë brenda rreshtit të tabelës?


Elementi <th> trash shkrimin që ka brenda dhe e pozicionon atë në krah të djathtë.


Cilësia "colspan" tregon: