Llojet e Listave në HTML


Cili element përdoret për krijimin e listave të renditura?

Renditja e elementeve të listës së renditur bëhet me numra romakë.

Nëse duam ta bëjmë renditjen e elementeve të listës së renditur me shkronja të vogla, atëherë cilësisë "type" i japim vlerën:

Cila sintaksë e nis renditjen e listave të renditura nga elementi i pestë?

Për çfarë qëndron elementi <ul> i listave të parenditura?

Cilat elemente përdoren për të krijuar një element të ri në një listë përshkruese?

A është e mundur të kemi lista brenda listave?