Sintaksa e CSS


Deklarimi në CSS tregon se cilën cilësi të një elementi do ndryshojmë dhe çfarë vlere do i japim.

Me çfarë shenje ndahet cilësia nga vlera në një deklarim?

Selektorët përdoren për të zgjedhur elementet e një faqeje HTML.

Si mund të zgjedhim me CSS të gjitha elementet që kanë klasën "titull" në HTML?