Vendosja e Imazheve në HTML


Cili element shton fotografi në HTML?

Në cilën cilësi duhet përcaktuar vendndodhja e imazhit?

Pse nevojitet cilësia "alt" në imazhe?

Vlera e cilësisë "title" në një imazh tregohet kur vizitori mban kursorin mbi foto.

Si do ishte e mundur të vendosnim një përshkrim të fotos poshtë kësaj të fundit?