Video dhe Audio në HTML


Çfarë elementi është blloku i kodit embed që përmban video nga faqe të jashtme?


Cila cilësi e elementit <video></video> shton mjetet për kontrollin e videos?


Cila cilësi e elementit <video></video> i mbivendos videos një foto para se vizitori ta luajë atë?


Cilësia "loop" nis automatikisht videon kur vizitori hap faqen.


Ndryshe nga elementi <video></video>, elementi <audio></audio> kërkon cilësinë "href" për vendndodhjen e dokumentit audio.