MatematikëKlasa 10

Emërtonim shndërrimet e mëposhtme qe pasqyrojnë katrorin ABCD ne vetvete


Pyetja

Eshte dhene katrori ABCD. Emërtonim shndërrimet e mëposhtme qe pasqyrojnë katrorin ABCD ne vetvete.

A. A pasqyrohet ne C dhe C pasqyrohet ne B ndersa C dhe A jane te palëvizshëm.

b. B pasqyrohet ne D dhe D pasqyrohet ne B ndersa C dhe A jane te palëvizshëm.

c. A pasqyrohet ne C, B pasqyrohet ne D, C pasqyrohet A dhe D pasqyrohet ne B

d. A pasqyrohet ne B , B pasqyrohet ne C , C pasqyrohet ne D dhe D pasqurohet ne A.

Kyçu për të parë përgjigjen