Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një bllok druri në formë paralelopipedi ka përmasa 240 mm ×\times 20.5 cm ×\times 0.040 m. Llogaritni vëllimin e tij në cm3.