Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Llogaritni dendësinë e mërkurit, po qe se 500 cm3 e kanë masën 6.60 kg. Jepeni përgjigjen në g/cm3.