Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Dy kova përmbajnë ujë në 30°30\degreeC. Njëra përmban 2kg ujë, tjetra 1kg. Thoni dhe shpjegoni nëse madhësitë që vijojnë janë të njëjta apo të ndryshme në ujin e dy kovave:

  1. energjia e brendshme
  2. temperatura
  3. energjia mesatare e një molekule.