Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një enë përmban 1kg ujë në temperaturën 20°\degreeC. Një nxënës nxeh një bllok alumini deri në 100°\degreeC dhe pastaj e hedh atë në ujë. Pas njëfarë kohe, uji dhe blloku mbërrijnë të njëjtën temperaturë prej 38°\degreeC. Nxënësi thotë se kjo tregon që uji e ka kapacitetin termik specifik më të madh se alumini? A ka të drejtë? Pse?