Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Shkruani udhëzimet si të bëhet hap pas hapi kalibrimi i një termometri me shkallën Celsius.