Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

  1. Vizatoni grafikun shpejtësi-kohë që paraqet lëvizjen si vijon. Një makinë përshpejton njëtrajtësisht nga prehja për 5 s. Pastaj ajo lëviz me shpejtësi konstante prej 6 m/s për 5 s.
  2. Në grafikun e vizatuar vijëzoni sipërfaqen që paraqet largësinë e përshkuar nga makina në 10 s.
  3. Llogaritni largësinë e përshkuar gjatë kësaj kohe.