Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Skiconi një grafik largësi-kohë që paraqet sa vijon: "Automjeti po zhvendosej me shpejtësi konstante. Pastaj ai ndaloi befas për disa sekonda. Më pas vazhdoi rrugën me shpejtësi më të vogël se më parë."