Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Diagrami paraqet tri objekte në lëvizje. Mbi secilin prej tyre vepron një forcë si në figurë. Për secilin rast tregoni si do të ndryshojë lëvizja e objektit.