Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një libër peshohet në Tokë. Vërehet se masa e tij është 1 kg. Pra, pesha e tij në Tokë është 10 N. Çfarë mund të thoni mbi masën dhe peshën e tij, po qe se librin e zhvendosni:

  1. në Hënë, ku rëndesa është më e dobët se në Tokë?
  2. në Jupiter, ku rëndesa është më e fortë?