Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një nga mënyrat që mund të përdoren për të gjetur masën e një objekti është të matim nxitimin, kur njohim forcën që vepron mbi të. Po qe se një forcë prej 80 N bën që një kuti të marrë nxitimin 0.10 m/s2, sa është masa e kutisë?