Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Në figurë tregohen tri forca të ndryshme me të cilat tërheqim një derë të rëndë. Cila prej tyre do të ketë efektin më të madh rrotullues? Shpjegoni pse.