Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Llogaritni forcat e panjohura F1F_1 e F2F_2 që veprojnë mbi trarin e balancuar në figurë.