Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Diagrami paraqet forcat që veprojnë mbi një çiklist.

  1. Shpjegoni si mund ta përcaktoni që çiklisti është në ekuilibër (pjesa a).
  2. A balancohen tani forcat që veprojnë mbi çiklistin? Si mund ta përcaktoni këtë? (pjesa b)
  3. Do të thoni se çiklisti është në ekuilibër apo jo? Shpjegoni pse. (pjesa b)