Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një copë korde elastike e ka gjatësinë 80cm. Kur zgjatet, gjatësia e saj bëhet 102cm. Sa është zgjatja?