Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një cisternë ka ujë me lartësi 80cm. Sa është shtypja në fund të cisternës? (Dendësia e ujit = 1000 kg/m3)