Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Diagrami paraqet dy enë të mbyllura A dhe B. Secili prej tyre përmban gaz dhe është i lidhur me një manometër, për të parë si është shtypja brenda në krahasim me atë atmosferike.

  1. Në cilën nga enët kemi shtypje më të madhe se ajo atmosferike? Shpjegoni nga e kuptoni këtë.
  2. Çfarë mund të thoni lidhur me shtypjen e gazit në enën tjetër?