Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Si quhet energjia e një objekti në lëvizje?