Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Llogaritni rendimentin e llambës që kursen energji nga të dhënat e figurës 6.12.