Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një vajzë me peshë 500N ngjitet mbi një mur 2.0m të lartë. Me sa rritet energjia potenciale e rëndesës së saj?