Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Çfarë përfaqëson vv në formulën Ek=12mv2E_k = \dfrac{1}{2}mv^2?