Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Hidhuni një sy depozitave të energjisë në tabelën 6.1. Për secilën përmendni një objekt apo material që ruan këtë formë të energjisë.