Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

  1. Thoni emrat e tri karburanteve fosile.
  2. Thoni emrat e tri karburanteve jofosile.