Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Thoni tre burime energjie, burimi fillestar i energjisë i të cilëve nuk është Dielli.