Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Shikoni figurën 9.11. Gazi në rastin b e ka shtypjen sa dyfishi i rastit a. Si duhet ndryshuar temperatura e gazit në rastin b, në mënyrë që shtypja e gazit të bëhet sërish sa ajo në a? Shpjegoni pse.