Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Shtypja 6 dm3 azot dyfishohet, ndërsa temperatura mbahet konstante. Sa do të bëhet vëllimi i gazit?