Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një cilindër me gaz e ka vëllimin 0.4 m3. Ai përmban butan në shtypje 100 kPa dhe temperaturë 20°20\degreeC. Sa duhet të jetë shtypja që gazi të ngjishet deri në vëllimin 0.05 m3 në temperaturë konstante?