Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Nga grafiku i figurës 9.4b përcaktoni pikën e shkrirjes së acidit oktadekanoik.