Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një enë me rubinet e ka vëllimin 200 cm3.

Kur është e mbushur me ajër, ena e ka masën 30.98 g.

Pastaj ena lidhet me një pompë vakuumi, ajri hiqet dhe mbyllet rubineti.

Tani ena e ka masën 30.72 g.

Llogaritni:

  1. Masën në gram të ajrit para se ajo të lidhet me pompën e vakuumit.
  2. Dendësinë e ajrit në enë.