Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

  1. Përmendni dy instrumente që përdoren për të matur gjatësi të vogla, si për shembull trashësia e një teli.
  2. Një rubinet rrjedh. Pikat bien në intervale të rregullta të kohës. Përshkruani se si do të gjenit një vlerë të saktë të kohës ndërmjet pikave.