Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një nxënës mat dendësinë e një lëngu. Ai vendos një cilindër të shkallëzuar në peshore dhe shënon masën e tij. Pastaj ai derdh ujë në cilindër dhe shënon leximin e ri të peshores. Gjithashtu ai shënon vëllimin e lëngut.

Masa e cilindrit të zbrazët = 147 g
Masa e cilindrit me lëng = 203 g
Vëllimi i lëngut = 59 cm3

Me këto të dhëna, llogaritni dendësinë e lëngut.